Lapwing nest ©Martin Kincaid, Stony Stratford NR 26 March 2014

Lapwing nest ©Martin Kincaid, Stony Stratford NR 26 March 2014

Lapwing nest ©Martin Kincaid, Stony Stratford NR 26 March 2014

Lapwing nest ©Martin Kincaid, Stony Stratford NR 26 March 2014